U gebruikt een verouderde browser, Internet Explorer wordt niet meer ondersteund door Microsoft. Wij adviseren het gebruik van Google Chrome.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening door Groot & Klei

1. Algemeen

Groot & Klei is opgericht door E.N. Cornet-Kleijwegt en gevestigd te Werkendam. Groot & Klei is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71140980. Groot & Klei begeleidt kinderen, jongeren en hun (bonus-) ouders om problemen op een creatieve manier aan te pakken en bewust te worden van hun eigen kwaliteiten en talenten.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met Groot & Klei en alle daarmee verband houdende (voorbereidende als uitvoerende) handelingen die met haar zijn overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

4. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Groot & Klei zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2. Groot & Klei kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing of verschrijving bevat.

3. Aan biedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Door aanvaarding van de offerte/aanbieding door de opdrachtgever, erkent deze de toepasselijkheid en de inhoud van de Algemene Voorwaarden van Groot & Klei en gaat daarmee akkoord.

5. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand doordat een door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

2. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomt blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

5. Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat er mee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt en Groot & Klei vrijwaart van alle aanspraken van de andere gezaghebbende ouder.

6. Uitvoering van de opdracht

1. Groot & Klei bepaalt de locatie waar en de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar verwacht mag worden.

2. Groot & Klei kan slecht meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend dan wel daartoe een nadere schriftelijke overeenkomst is gesloten.

3. Indien Groot & Klei derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan nadat daarover met opdrachtgever overeenstemming is bereikt.

4. Groot & Klei heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, echter nooit een resultaatsverplichting.

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Groot & Klei aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of wel van opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Groot & Klei worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Groot & Klei zijn verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zal Groot & Klei in onderling overleg met opdrachtgever tot aanpassing van de overeenkomst overgaan conform de inhoud van de aanvullende gegevens.

7. Dossier

1. Groot & Klei beheert haar dossiers conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het dossier bevat alleen die gegevens welke noodzakelijk zijn voor het behoorlijk uitvoeren van de aan Groot & Klei verleende opdracht.

2. Het dossier is uitsluitend toegankelijk voor cliënten en de ouders van cliënten indien cliënten daarvoor toestemming hebben verleend.

3. Cliënten en hun ouders (na toestemming cliënt) zijn te allen tijde gerechtigd om inzage te vragen in hun dossier, waarbij alsdan eveneens het recht bestaat verbetering danwel verandering te vragen, welke naar de mening van de cliënt c.a. niet juist in het dossier zijn opgenomen. Indien opdrachtnemer daartoe niet overgaat zal dit gemotiveerd schriftelijk worden aangegeven en zal deze
vraagstelling ook worden opgenomen in het dossier.

4. Cliënten hebben recht op een kopie van hun dossier. Ingeval van opvragen mag Groot & Klei daarvoor een redelijke vergoeding vragen.

5. Groot & Klei vernietigt twee jaar na beëindigen van de overeenkomst het dossier.

8. Honorarium

1. Het honorarium van Groot & Klei – dat wordt vastgesteld per verleende opdracht – is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Alle door Groot & Klei gehanteerde uurtarieven zijn inclusief BTW.

2. Tussentijdse tariefverhogingen worden tussentijds aangekondigd op de website van Groot & Klei.

9. Betaling

1. Facturering vindt maandelijks plaats, tenzij anders is overeengekomen.

2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
3. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Groot & Klei maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen te laste van de opdrachtgever.

5. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen een termijn van veertien dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan Groot & Klei, zonder daardoor in verzuim te komen de opdracht met onmiddellijke ingang op te schoen dan wel te beëindigen.

10. Annulering en opzegging

1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met Groot & Klei wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (per e-mail) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Indien door overmacht de gemaakte afspraak geen doorgang kan vinden, dient de opdrachtgever dit per e-mail te melden. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende onvoorziene oorzaken waarop opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Alsdan worden geen kosten in rekening gebracht dan wel heeft opdrachtgever – bij reeds gedane betaling – rec ht de geplande afspraak op een ander tijdstip in te halen.

3. In alle andere gevallen wordt de gereserveerde tijd 100% bij opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Groot & Klei behoudt zich het recht voor afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van overmacht, ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbaren, of andere situaties waarvoor Groot & Klei de overeenkomst niet of niet naar behoren kan uitvoeren. In dat geval zal Groot & Klei zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken met
opdrachtgever.

5. Aan de opdrachtgever wordt in het geval van afmelding door Groot & Klei geen kosten in rekening gebracht. Groot & Klei is jegens opdrachtgever in geval van afzegging als hiervoor omschreven niet schadeplichtig.

6. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de andere partij te worden meegedeeld. Groot & Klei behoudt zich het recht voor de werkzaamheden en kosten voor datum van opzegging c.q. einde overeenkomst in rekening te brengen.

11. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld

Indien Groot & Klei gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling c.q. het AMK.

12. Geheimhouding

Groot & Klei is, tenzij zij wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Tenzij het kind anders bepaald, geldt het geheimhoudingsprincipe ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie zoals uitgewisseld tussen Groot en Klei en het kind ook richting opdrachtgever.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever, het kind of andere niet openbare bron als zodanig is gekwalificeerd of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

In afwijking van het voorgaande zal Groot & Klei de geheimhouding alleen verbreken op grond van een wettelijke bepaling of (tuchtrechtelijke) uitspraak waarbij Groot & Klei gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Kennis en vermoeden van een situatie die een acute en ernstige bedreiging kunnen vormen voor leven of gezondheid, kunnen eveneens reden opleveren de geheimhouding te verbreken, zonder dat opdrachtnemer jegens opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk wordt. Opdrachtgever kan in deze geen schadevergoeding of schadeloosstelling van opdrachtnemer eisen. Voorts dient de
opdrachtgever opdrachtnemer ter zake bovenstaande te vrijwaren.

13. Aansprakelijkheid

1. Indien Groot & Klei een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de behandelovereenkomst inschakelt na overleg hebben toestemming van opdrachtgever, is Groot & Klei tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mag worden gemaakt. Door Groot & Klei in opdracht gegeven, verleent opdrachtgever aan Groot & Klei de bevoegdheid om door opdrachtnemer als persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

2. Groot & Klei is nimmer aansprakelijk voor direct of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Groot & Klei. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakt keuzes.

3. Ook aanvaardt Groot & Klei geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van opdrachtgever of het kind tijdens de coaching, training of andere begeleiding wanneer gebruik wordt gemaakt van een locatie buitenshuis.

4. Een klacht, voorafgaand aan, tijdens of na verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door opdrachtgever binnen acht dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan Groot & Klei . De klacht moet worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving zodat Groot & Klei in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart na verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met schade en met Groot & Klei als daarvoor aansprakelijk gestelde persoon bekend is geworden.

6. De geldelijke aansprakelijkheid van Groot & Klei is ten alle tijden beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer heeft betaald.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing geldt het Nederlands recht.

2. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda.

Opgesteld 22-03-2018 door mr. J. R. van Manen DHC Advocaten.

 

Referenties

Alle referenties

Volg Groot & Klei

Ik ben Esther Cornet-Kleijwegt

Mama van vijf, mijn hele leven al juf en nu ook kindercoach.

'Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn
en je mag het worden
op jouw manier en in jouw tijd'

Dr. Anna Terruwe

Voor kleine mensen met grote gevoelens

Werkensedijk 49
4251 PR Werkendam

+316 11250700

esther@grootenklei.nl

Ontwerp en Realisatie door Nieuw Ontwerp